طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه سائیدن به انگلیسی سائیدن یعنی چه

سائیدن

abrade
bruise
chafe
corrade
erode
file
fray
gall
gnaw
grate
grind
grit
levigate
pulverize
rub
scuff
triturate
wear

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها