معنی و ترجمه کلمه شامل چهاردسته اتیل در هر ملکول به انگلیسی شامل چهاردسته اتیل در هر ملکول یعنی چه

شامل چهاردسته اتیل در هر ملکول

tetraethyl

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها