معنی و ترجمه کلمه شبه انسان داراى ابروى کوتاه و دندان آسیاب بزرگ دوره پلیستوسن سفلى به انگلیسی شبه انسان داراى ابروى کوتاه و دندان آسیاب بزرگ دوره پلیستوسن سفلى یعنی چه

شبه انسان داراى ابروى کوتاه و دندان آسیاب بزرگ دوره پلیستوسن سفلى

zinjanthropus

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها