معنی و ترجمه کلمه صداى افتادن چیز سنگین به انگلیسی صداى افتادن چیز سنگین یعنی چه

صداى افتادن چیز سنگین

stump

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها