معنی و ترجمه کلمه صداى انفجارى که گاهى از ماشین شنیده مى شود به انگلیسی صداى انفجارى که گاهى از ماشین شنیده مى شود یعنی چه

صداى انفجارى که گاهى از ماشین شنیده مى شود

chug

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها