معنی و ترجمه کلمه صداى با بسامد بیشتر از حد شنوایى به انگلیسی صداى با بسامد بیشتر از حد شنوایى یعنی چه

صداى با بسامد بیشتر از حد شنوایى

ultrasound

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها