طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ضمائم چشمى که سابقا معتقد بودند هنگام کورى و مرگ از هم گسیخته مى گردد به انگلیسی ضمائم چشمى که سابقا معتقد بودند هنگام کورى و مرگ از هم گسیخته مى گردد یعنی چه

ضمائم چشمى که سابقا معتقد بودند هنگام کورى و مرگ از هم گسیخته مى گردد

eyestrings

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها