معنی و ترجمه کلمه طفره رو به انگلیسی طفره رو یعنی چه

طفره رو

balker
balky
dodger
dodgy
goldbrick
procrastinator
shirk
stick in the mud
tergiversator
truant

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها