معنی و ترجمه کلمه ظرفى شبیه به شاخ یا قیف به انگلیسی ظرفى شبیه به شاخ یا قیف یعنی چه

ظرفى شبیه به شاخ یا قیف

cornucopia

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها