طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه عامل موجود در کروموزوم که ناقل صفات ارثى است به انگلیسی عامل موجود در کروموزوم که ناقل صفات ارثى است یعنی چه

عامل موجود در کروموزوم که ناقل صفات ارثى است

gene

کلمات کلیدی :





آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها