معنی و ترجمه کلمه عسل دار به انگلیسی عسل دار یعنی چه

عسل دار

melliferous
mellifluent

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها