معنی و ترجمه کلمه عطف کننده به ماسبق به انگلیسی عطف کننده به ماسبق یعنی چه

عطف کننده به ماسبق

retrospective

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها