طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 70 و جرم اتمى 173.04 گرم بر مول به انگلیسی عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 70 و جرم اتمى 173.04 گرم بر مول یعنی چه

عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 70 و جرم اتمى 173.04 گرم بر مول

Ytterbium

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها