معنی و ترجمه کلمه قابلت ارتجاع یا نرمش پذیرى در مقابل حرارت به انگلیسی قابلت ارتجاع یا نرمش پذیرى در مقابل حرارت یعنی چه

قابلت ارتجاع یا نرمش پذیرى در مقابل حرارت

thermoplasticity

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها