طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه قرار گرفته و یا ظاهر شده روى همان سمت بدن به انگلیسی قرار گرفته و یا ظاهر شده روى همان سمت بدن یعنی چه

قرار گرفته و یا ظاهر شده روى همان سمت بدن

ipsilateral

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها