معنی و ترجمه کلمه مرحله انقباضى یک دوره کار قلب به انگلیسی مرحله انقباضى یک دوره کار قلب یعنی چه

مرحله انقباضى یک دوره کار قلب

systole

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها