طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه مسخرگى کردن به انگلیسی مسخرگى کردن یعنی چه

مسخرگى کردن

buffoon
clown
mimic

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها