طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه نوعى اکسیژن آبى کمرنگ گازى و تغییر گراى به انگلیسی نوعى اکسیژن آبى کمرنگ گازى و تغییر گراى یعنی چه

نوعى اکسیژن آبى کمرنگ گازى و تغییر گراى

ozone

کلمات کلیدی :





آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها