معنی و ترجمه کلمه هیئت عامله دائمى شاغل در دوره فترت به انگلیسی هیئت عامله دائمى شاغل در دوره فترت یعنی چه

هیئت عامله دائمى شاغل در دوره فترت

praesidium
presidium

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها