طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه هیئت عامله دائمى شاغل در دوره فترت به انگلیسی هیئت عامله دائمى شاغل در دوره فترت یعنی چه

هیئت عامله دائمى شاغل در دوره فترت

praesidium
presidium

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها