معنی و ترجمه کلمه واقع در زیر استخوان شانه به انگلیسی واقع در زیر استخوان شانه یعنی چه

واقع در زیر استخوان شانه

subscapular

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها