طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه چربى بالن وسایرپستانداران دریایى به انگلیسی چربى بالن وسایرپستانداران دریایى یعنی چه

چربى بالن وسایرپستانداران دریایى

blubber

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها