طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه چرخى به انگلیسی چرخى یعنی چه

چرخى

cyclical
orbicular
orbiculate
rotiform
trochal

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها