طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه کاربار به انگلیسی کاربار یعنی چه

کاربار

work load

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها