معنی و ترجمه کلمه کالسکه چینى که به جاى اسب انسان آن را مى برد به انگلیسی کالسکه چینى که به جاى اسب انسان آن را مى برد یعنی چه

کالسکه چینى که به جاى اسب انسان آن را مى برد

ricksha
rickshaw

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها