معنی و ترجمه کلمه کبریتى که بکندى آتش مى گیرد به انگلیسی کبریتى که بکندى آتش مى گیرد یعنی چه

کبریتى که بکندى آتش مى گیرد

lunt

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها