معنی و ترجمه کلمه کسى که از مردمان بانفوذ یا توانگر ملاحظه یا طرفدارى مى کند به انگلیسی کسى که از مردمان بانفوذ یا توانگر ملاحظه یا طرفدارى مى کند یعنی چه

کسى که از مردمان بانفوذ یا توانگر ملاحظه یا طرفدارى مى کند

respecter

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها