معنی و ترجمه کلمه کوتوله به انگلیسی کوتوله یعنی چه

کوتوله

atomy
dwarf
elfin
gnome
grub
homunculus
midge
pygmaean
pygmean
pygmoid
runt
stub


margin: 0 auto; ">

آخرین کلمات ترجمه شده


لینک ها