معنی و ترجمه کلمه گریز ناپذیر به انگلیسی گریز ناپذیر یعنی چه

گریز ناپذیر

ineludible

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها