معنی و ترجمه کلمه گوشوارک برگ به انگلیسی گوشوارک برگ یعنی چه

گوشوارک برگ

stuipule

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها