معنی و ترجمه کلمه یاخته اى که از ترکیب دو سلول جنسى به وجود آید به انگلیسی یاخته اى که از ترکیب دو سلول جنسى به وجود آید یعنی چه

یاخته اى که از ترکیب دو سلول جنسى به وجود آید

zygote
zygotic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها