معنی و ترجمه کلمه یاخته متحرک نطفه بالغ جنس نر به انگلیسی یاخته متحرک نطفه بالغ جنس نر یعنی چه

یاخته متحرک نطفه بالغ جنس نر

spermatozoon

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها