معنی و ترجمه کلمه a martyr to gout به فارسی a martyr to gout یعنی چه

a martyr to gout


اسير نقرس ،دچار نقرس ،کشته نقرس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها