طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه a participial phrase به فارسی a participial phrase یعنی چه

a participial phrase


عبارتى که بر وجه وصفى بناميشودچون دوعبارت زيرين که باحروف معمولى است

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها