معنی و ترجمه کلمه a solution of salt به فارسی a solution of salt یعنی چه

a solution of salt


محلول نمک ،اب نمک

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها