معنی و ترجمه کلمه acceptable به فارسی acceptable یعنی چه

acceptable


پذيرا،پذيرفتنى ،پسنديده ،قابل قبول ،قابل پذيرش ،مقبول
بازرگانى : قابل قبول

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها