طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه allotment به فارسی allotment یعنی چه

allotment


مستمرى ،سهميه ،منابع اختصاصى ،توزيع ،سهم ،جيره ،تسهيم ،پخش ،تقسيم ،تخصيص ،سرنوشت ،تقدير
بازرگانى : تقسيم
علوم نظامى : واگذار سهميه تخصيص نيروها

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها