طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ammunition lift capability به فارسی ammunition lift capability یعنی چه

ammunition lift capability


مقدورات حمل مهمات( برحسب تن)
علوم نظامى : مقدورات حمل مهمات

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها