معنی و ترجمه کلمه an absurd statement به فارسی an absurd statement یعنی چه

an absurd statement


اظهار نا معقول ،حرف بى معنى يا مزخرف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها