معنی و ترجمه کلمه apply به فارسی apply یعنی چه

apply


صدق کردن ،بکار بردن ،بکاربستن ،بکار زدن ،استعمال کردن ،اجرا کردن ،اعمال کردن ،متصل کردن ،بهم بستن ،درخواست کردن ،درخواست دادن ،شامل شدن ،قابل اجرا بودن
قانون ـ فقه : درخواست کردن شامل حال بودن
روانشناسى : درخواست کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده