معنی و ترجمه کلمه approve به فارسی approve یعنی چه

approve


تصديق کردن ،تاييد کردن ،تصويب کردن ،موافقت کردن( با)،ازمايش کردن ،پسند کردن ،رواداشتن
قانون ـ فقه : تصويب کردن
بازرگانى : موافقت کردن
علوم نظامى : تاييد کردن


margin: 0 auto; ">

آخرین کلمات ترجمه شده


لینک ها