طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه arc boutant به فارسی arc boutant یعنی چه

arc boutant


()pl.arcs boutants()=flying buttress(در ساختمان )شمع قوسى ،ستون قوسى ،قوس اتکاء

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها