طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه assessment به فارسی assessment یعنی چه

assessment


مميزى ماليات ،ارزشيابى ،براورد ماليات ،تشخيص ،تعيين ماليات ،وضع ماليات ،ارزيابى ،تقويم ،براورد،تخمين ،اظهارنظر
علوم مهندسى : ارزيابى
قانون ـ فقه : ارزيابى به منظور تعيين ماليات
روانشناسى : سنجش
بازرگانى : ارزيا بى ،وضع ماليات ،تقديم قيمت به منظور تعيين ماليات
علوم نظامى : تعيين نتايج حاصله

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها