معنی و ترجمه کلمه assumed position به فارسی assumed position یعنی چه

assumed position


موضع فرضى ،موضع فعلى
علوم نظامى : موضع اشغال شده فعلى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها