معنی و ترجمه کلمه ballistics of penetration به فارسی ballistics of penetration یعنی چه

ballistics of penetration


علوم نظامى : شناسايى شرايط نفوذ گلوله شناسايى مسير نفوذ گلوله

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها