معنی و ترجمه کلمه bench check به فارسی bench check یعنی چه

bench check


علوم هوايى : ازمايش عملى روى قطعه بازشده از بدنه هواپيما به منظور تعيين قابليت ادامه کار
علوم نظامى : کارگاه مجهز به دستگاههاى ازمايشى علامت نقطه بازرسى نقشه بردارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها