معنی و ترجمه کلمه bench drilling machine به فارسی bench drilling machine یعنی چه

bench drilling machine


علوم مهندسى : ميز دستگاه درل

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها