معنی و ترجمه کلمه beneath به فارسی beneath یعنی چه

beneath


در زير،از زير،پايين تر از،روى خاک ،کوچکتر،پست تر،زيرين ،پايينى ،پايين تر،تحتانى ،تحت نفوذ،تحت فشار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها