معنی و ترجمه کلمه benefit به فارسی benefit یعنی چه

benefit


انتفاع ،سود بردن ،مزايا،نفع ، : )n.(منفعت ،استفاده ،نمايش براى جمع اورى اعانه : )vt.& vi.(.فايده رساندن ،احسان کردن ،مفيد بودن ،فايده بردن
قانون ـ فقه : منفعت ،انتفاع
بازرگانى : نفع ،مساعده ،منفعت


margin: 0 auto; ">

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها