معنی و ترجمه کلمه bevel به فارسی bevel یعنی چه

bevel


کج کردن ،شيب دار کردن ،پخ کردن لبه گرفتن ،تيزى لبه را گرفتن ،مورب ،شيبدار،پخ ، )=oblique( : )adj.& n.(گونيا،سطح اريب ، : )vt.& vi.(اريب کردن ،اريب وار بريدن ياتراشيدن ،رنده کر دن
علوم مهندسى : مايل
عمران : مايل
معمارى : ار يب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها