طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه by indirection به فارسی by indirection یعنی چه

by indirection


با وسائل نادرست ،ازراه تقلب

کلمات کلیدی :





آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها